جنگنده های سوری مناطق “حویجه صکر” و “پانورما” را بمباران کردند

جنگنده های سوری مناطق "حویجه صکر" و "پانورما" را بمباران ...

Read More