“عماد خمیس” مامور تشکیل کابینه در سوریه شد

"عماد خمیس" مامور تشکیل کابینه در سوریه شدرئیس جمهوری سوریه ...

Read More