جمهوری آذربایجان 148 فعال زندانی را عفو کرد

جمهوری آذربایجان 148 فعال زندانی را عفو کردرئیس جمهور آذربایجان در مواجهه با انتقادات ...

Read More