کسی که می گوید “گفتمان به جای موشک” نا آگاه یا خائن است

کسی که می گوید "گفتمان به جای موشک" نا آگاه یا خائن استرئیس ...

Read More