آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کرد

آمریکا پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران را تأیید کردوزارت امورخارجه امریکا روز دوشنبه تایید ...

Read More