۱۱ مدال برای کاراته‌کاهای‌ایرانی در قهرمانی آسیا

۱۱ مدال برای کاراته‌کاهای‌ایرانی در قهرمانی آسیادر نخستین روز از رقابت های کاراته رده های ...

Read More