مردم حق نظارت بر حقوق و مزایای مدیران دولتی را ندارند

مردم حق نظارت بر حقوق و مزایای مدیران دولتی را ندارنددر خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی ...

Read More