عبدالکریم پاکزاد : داعش در افغانستان پایگاه مستحکمی ندارد

عبدالکریم پاکزاد : داعش در افغانستان پایگاه مستحکمی نداردنمی توان بطور کلی خطر داعش را در ...

Read More