تغییر جنسیت مونث به مذکر با جهش ژنتیکی

تغییر جنسیت مونث به مذکر با جهش ژنتیکی محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و انیستیتو پاستور پاریس، به نخستین مورد از تشخیص نارسایی بیضه حین تکوین جنسیت جنین بر اثر جهش ژنتیکی ...

Read More