«سلیم الجبوری» به زودی به ایران و ترکیه سفر می کند

«سلیم الجبوری» به زودی به ایران و ترکیه سفر می کندرئیس پارلمان عراق برای رایزنی در خصوص مسائل ...

Read More