فرانسه 33 – دانمارک 30/ خروس ها با اقتدار به یک چهارم نهایی رفتند

فرانسه 33 - دانمارک 30/ خروس ها با اقتدار به یک چهارم نهایی رفتندتیم ملی فرانسه به عنوان صدرنشین گروه ...

Read More