رشد ۲۱ درصدی خرید نفت ایران توسط اسار اویل هند

رشد ۲۱ درصدی خرید نفت ایران توسط اسار اویل هنداسار اویل هند در سال مالی گذشته روزانه ۱۲۰ ...

Read More