دیدار «جان کری» با ولیعهد سعودی در جده

دیدار «جان کری» با ولیعهد سعودی در جدهوزیر امور خارجه آمریکا با ولیعهد و وزیر دفاع ...

Read More