ثبت 22 وقف جدید در مازندران

ثبت 22 وقف جدید در مازندران22 وقف جدد از آغاز امسال تاکنون در مازندران ثبت شده ...

Read More

ثبت اولين وقف 95درخوي

ثبت اولين وقف 95درخوياولين وقف 95درخوي به ثبت رسيدثبت اولين وقف 95درخوياولين وقف 95درخوي به ...

Read More