چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟

چگونه «ابد و یک روز» با یک سکانس نجات پیدا کرد؟آنچه باعث شده فیلم با تلخی به سرانجام نرسد، ...

Read More