لزوم بازنگری در ساختار نظام مهندسی/بافروش امضاهای چند صد هزار تومانی چه باید کرد؟

لزوم بازنگری در ساختار نظام مهندسی/بافروش امضاهای چند صد هزار تومانی چه باید کرد؟عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای ...

Read More

لزوم نظارت سازمان نظام مهندسی درساخت وسازها

لزوم نظارت سازمان نظام مهندسی درساخت وسازهامدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان برلزوم ...

Read More

اقتصاد کشور باید از نو مهندسی معکوس شود

اقتصاد کشور باید از نو مهندسی معکوس شودعضو کمیسیون اقتصادی گفت: اقتصاد کشور باید از نو ...

Read More